Bài viết Tagged 'Chaos Magick'

Các ma thuật Super-thức của Nyarlathotep Diabolus Rex

Các ma thuật Super-thức của Nyarlathotep Diabolus Rex

Sau nhiều năm của hình thức làm việc, cái gì khác bắt đầu xảy ra; một yếu tố khác trở nên khác biệt, năng động và luôn luôn hiện diện trong xây dựng. Cửa mở ra mà không bao giờ một lần nữa đóng cửa, kinh nghiệm có tầm nhìn xa xâm lược không gian khách quan cũng như chủ quan.


Biểu tượng FireStats Powered by FireStats