Bài viết Tagged 'Chaos Magick'

Các ma thuật siêu ý thức của Nyarlathotep Diabolus Rex

Các ma thuật siêu ý thức của Nyarlathotep Diabolus Rex

Sau nhiều năm hình thức làm việc, cái gì khác bắt đầu xảy ra; yếu tố khác trở nên khác biệt, năng động và luôn hiện diện trong xây dựng. Cửa mở, không bao giờ một lần nữa đóng cửa, kinh nghiệm có tầm nhìn xa xâm chiếm không gian khách quan cũng như chủ quan.


FireStats biểu tượng Powered by FireStats