Bài viết Tagged 'Ipsissimus Venger Satanis'

Xức dầu trẻ em thứ hai của chúng tôi

Xức dầu trẻ em thứ hai của chúng tôi

Hôm nay, tôi xức dầu cho đứa con thứ hai của chúng tôi, Illyria Jade Satanis.


Necronomicon Satanis: Cổng Ba

Necronomicon Satanis: Cổng Ba

Bạn phải chết cho chính mình trước khi đến các bậc cổ đại.


Xức dầu

Xức dầu

Chuẩn bị cho Briella Emerald Satanis đã được thực hiện.


Tôi tin Trong Them?

Tôi tin Trong Them?

The One cổ là một biểu tượng cho toàn bộ Cthulhu Cult - một trường học cách thứ tư với một nền Lovecraftian, như cả hai dòng chảy trực tiếp đến (từ đâu?) Kinh dị vũ trụ.


FireStats biểu tượng Powered by FireStats