Bài viết Tagged 'Ipsissimus Venger Satanis'

Xức dầu trẻ em thứ hai của chúng tôi

Xức dầu trẻ em thứ hai của chúng tôi

Hôm nay, tôi xức dầu đứa con thứ hai của chúng tôi, Illyria Jade Satanis.


Necronomicon Satanis: Cổng Ba

Necronomicon Satanis: Cổng Ba

Bạn phải chết cho chính mình trước khi đến với những người cổ đại.


Xức dầu

Xức dầu

Chuẩn bị cho Briella Emerald Satanis đã được thực hiện.


Tôi tin vào họ?

Tôi tin vào họ?

Ones cổ đại là một biểu tượng cho toàn bộ Cthulhu Cult - một trường học thứ tư Way với một nền Lovecraftian, như cả hai dòng chảy trực tiếp đến (từ) kinh dị vũ trụ.


Biểu tượng FireStats Powered by FireStats